กิจกรรมล่าสุดของไซต์

16 ก.พ. 2564 19:10 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ 803651.jpg กับ โครงการออกกำลังกายวันละนิด ชีวิตยืนยาว
16 ก.พ. 2564 19:10 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ สร้าง โครงการออกกำลังกายวันละนิด ชีวิตยืนยาว
7 ต.ค. 2563 02:22 ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ แก้ไข ข้อมูลบุคลากร
19 ก.ค. 2563 20:45 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย.pdf กับ คู่มือการปฏิบัติงาน
10 ก.ค. 2563 00:58 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 2563.pdf กับ คู่มือการปฏิบัติงาน
23 มิ.ย. 2563 01:35 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ งานเลขานุการ นายธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ.pdf กับ คู่มือการปฏิบัติงาน
16 มิ.ย. 2563 21:42 ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ แนบ ขอบข่ายภารกิจการบริหารจัดการ กลุ่มอำนวยการ 63.docx กับ ข้อมูล/ภารกิจ
16 มิ.ย. 2563 21:33 ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ แนบ ผังกรรมการบริหาร สพป.อุทัยธานี เขต 1ปี 63.docx กับ ข้อมูล/ภารกิจ
16 มิ.ย. 2563 21:31 ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ นำออกไฟล์แนบ ทำเนียบกลุ่มอำนวยการ.pub จาก คู่มือการปฏิบัติงาน
15 มิ.ย. 2563 23:51 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวมรกต ปฤกษา.pdf กับ คู่มือการปฏิบัติงาน
15 มิ.ย. 2563 23:50 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ คู่มือปฏิบัติงาน นายสุเทพ จันทร์ประจักษ์.pdf กับ คู่มือการปฏิบัติงาน
15 มิ.ย. 2563 23:41 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาทิพย์ จริตรัมย์.rar กับ คู่มือการปฏิบัติงาน
15 มิ.ย. 2563 23:32 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ คู่มือการปฏิบัติงาน นางกัณณิกา ระบอบ.rar กับ คู่มือการปฏิบัติงาน
4 มิ.ย. 2563 01:28 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ ย้ายหน้า แผนผังการปฏิบัติงาน
4 มิ.ย. 2563 01:26 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แก้ไข โครงสร้างการบริหารงาน
4 มิ.ย. 2563 01:23 ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ แนบ ทำเนียบกลุ่มอำนวยการ2.jpg กับ โครงสร้างการบริหารงาน
3 มิ.ย. 2563 21:11 ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ แก้ไข พันธกิจ / เป้าหมาย
8 ส.ค. 2562 23:49 ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ สร้าง พบปะสนทนายามเช้า สภากาแฟจังหวัดอุทัยธานี
24 ก.ค. 2562 02:34 ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ แนบ 136962.jpg กับ ร่วมกิจกรรมวันพระนารายณ์มหาราช
24 ก.ค. 2562 02:34 ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ แนบ 136961.jpg กับ ร่วมกิจกรรมวันพระนารายณ์มหาราช
24 ก.ค. 2562 02:34 ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ แนบ 136960.jpg กับ ร่วมกิจกรรมวันพระนารายณ์มหาราช
24 ก.ค. 2562 02:34 ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ สร้าง ร่วมกิจกรรมวันพระนารายณ์มหาราช
24 ก.ค. 2562 02:23 ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ แนบ 136988.jpg กับ กิจกรรมวันสำคัญ 16 ปี สพฐ.
24 ก.ค. 2562 02:23 ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ แนบ 136987.jpg กับ กิจกรรมวันสำคัญ 16 ปี สพฐ.
24 ก.ค. 2562 02:23 ฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ แนบ 136972.jpg กับ กิจกรรมวันสำคัญ 16 ปี สพฐ.