วิสัยทัศน์

  “ให้บริการ  สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ