ข้อมูลบุคลากร

นายวุฒิภัทร  จูมโสดา
(รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑)
คณะผู้บริหาร
นางฐิตินันท์  สถิตย์พงษ์
(ผอ.กลุ่มอำนวยการ) 


นางสาทิพย์  จริตรัมย์
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ)
 

นางอัชรา  มณีรอด
(นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ)


บุคลากรทางการศึกษา


นางกัณณิกา  ระบอบ
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) 


น.ส.มรกต  ปฤกษา
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

ลูกจ้างประจำ


นายประสงค์  บำรุงรัตน์
(ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4)

 

นายชัยณรงค์  สาหร่าย
(ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4)


ชื่อ ครู หรือบุคลากร
(ตำแหน่งทางราชการ)
 นายสุทธิ ท้าวทอง
(ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4) 

 

นายอดุลย์  สาริกรรณ์
(ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4)
 

นายประณิธิ  แก้ววิกย์กรรม
(ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 3)