พันธกิจ / เป้าหมาย


ขอบข่ายภารกิจการบริหารจัดการ  กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

ปีงบประมาณ 2563

 

 ข้อมูลครบถ้วน ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม  พร้อมอาคารสถานที่

มีระบบควบคุมภายใน    ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน

     ประสานเครือข่ายร่วมพัฒนาประชาสัมพันธ์ และสื่อสาร   

                 จัดสวัสดิการให้บุคลากรระดมทรัพยากรเพื่อการการกุศล 


แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

 

³ข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา และที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้สำหรับการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา/สำนักงาน

³ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค  และขจัดภาวะมลพิษ

³พร้อมอาคารสถานที่

พัฒนาอาคารสถานที่  ห้องประชุม  ห้องน้ำ ให้สวยงาม สะอาดมีความพร้อม  เพียงพอ และเอื้ออำนวยความสะดวกต่อบุคลากรและผู้ใช้บริการ

³มีระบบควบคุมภายใน

จัดให้มีระบบควบคุมภายในของสำนักงาน เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามภารกิจ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

³ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน

 -บุคลากรทุกกลุ่มมีคู่มือการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจงานของกลุ่ม โดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน  ระยะเวลาการดำเนินงาน และมาตรฐานคุณภาพงาน  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

- วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ

-นำผลความพึงพอใจของผู้รับบริการสู่การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

³ประสานเครือข่ายร่วมพัฒนา

 - ประสานเครือข่ายทางการศึกษาทุกรูปแบบ เช่น กลุ่มโรงเรียน บุคคล ชุมชน  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา

³ประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

      - ใช้วิธีการอย่างหลากหลายช่องทาง เพื่อการติดต่อสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ กับสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา   ผู้มีส่วนได้เสีย ได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง และครบถ้วนเช่น การประชุม โทรศัพท์ โทรสาร  e-mail Facebook  line เป็นต้น

 

³จัดสวัสดิการให้บุคลากร

           - จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดี ชีวีสุข”(Good health&Happiness)กิจกรรมในโครงการ เช่น ตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมสดใสสลายพุง 

           - มอบเสื้อสัญลักษณ์หน่วยงาน เพื่อเป็นกำลังใจ เสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับบุคลากรของสำนักงานทุกคนและส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

³ระดมทรัพยากรเพื่อการกุศล

- ระดมทรัพยากรเพื่อการช่วยเหลือในด้านการกุศล, การทำบุญ  ในเทศกาลต่าง ๆ  รวมทั้งการช่วยเหลือ ในเรื่องของการประสบภัยต่าง ๆ ของนักเรียน , บุคลากรทางการศึกษา

 

                                      ----------------------------------------------

 

                                                                                              กลุ่มอำนวยการ

                                                                                             มกราคม ๒๕๖๓